يادداشت

 

ناگهان

بامداد آن سه شنبه ی غریب

مرگ شاعری نجیب

 شاعری که شعر های ناب او

درد مردم زمانه بود

اتفاق ساده ای نبود!

شاعری که شعرهای او

فتح کرده بود

قله های بودن و شکوه را!

شاعری که می شکاند

 درد های شعر او

پیکر ستبر کوه را!

شاعری که جاودانه شد

 شاعری

        که شاعر تمام شاعران روز گار ما

                                             بود وهست

 

/ 0 نظر / 12 بازدید