يک شعر

                                     

                                 نامه

تو نامه نوشته ای به ما - می دانم

گفتی که موافقی - چرا می دانم

تو چشم به چشم پنجره می دوزی

خوشحال ترینی به خدا می دانم

/ 0 نظر / 12 بازدید