خبر درگذشت استاد عباس حری

پس از شنیدن خبر درگذشت امیر حسین فردی داستان نویس بزرگ پس از انقلاب امروز باخبر شدیم که استاد دکتر عباس حری استاد ممتاز وبرجسته رشته کتابداری و اطلاع رسانی بدرود حیات گفتند.دریغا دریغ که بزرگ مردی از بین ما رفت و تمامی دانشجویان و استادان رشته کتابداری و دانش شناشی را سوگوار کرد.خدایش رحمت کناد!

/ 0 نظر / 19 بازدید